Responsible disclosure

Responsible disclosure

Responsible disclosure

Door gebruik te maken van de website en/of de app gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruikersvoorwaarden. IJburg College behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website en/of app zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing. Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website en/of app, de gebruikersvoorwaarden, onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen. Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en/of app, daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar u via de website en/of app toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan het IJburg College of haar licentiegevers. IJburg College verstrekt u een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website en/of app met inachtneming van de wet en de gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om de informatie die IJburg College via de website en/of app beschikbaar stelt, zoals vacatures, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het IJburg college, al dan niet gebundeld met eigen diensten te verkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken. Het is niet toegestaan om deze website en/of app te gebruiken op een manier die het IJburg College, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website en/of app, en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Onverminderd haar overige rechten behoudt IJburg College zich het recht voor om u zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en/of app en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien u zich niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens het IJburg College of derden. Deze website en/of app bevat een besloten gedeelte, dat alleen bestemd is voor personen die daartoe een account hebben en rechtmatig beschikken over de inloggegevens, benodigd om gebruik te maken van (een onderdeel van) het besloten gedeelte. Dit is toegankelijk via de website en/of via de app. Met de app heeft u inzicht in (een gedeelte van) uw account. Het is andere gebruikers verboden zich onrechtmatig toegang te verschaffen tot (een onderdeel van) dit besloten gedeelte, door bijvoorbeeld een valse naam te gebruiken en/of beveiligingsmaatregelen te omzeilen.