Disclaimer

Disclaimer

Aan de inhoud en samenstelling van deze website en/of app wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan het IJburg College er niet voor instaan dat de informatie op de website en/of app altijd juist en volledig is. Evenmin kan het IJburg College instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website en/of app. Het IJburg College sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van het IJburg College. Het IJburg College is gerechtigd de beschikbaarheid van de website en/of app op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt het IJburg College zich het recht voor om op de website en/of app aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden. Deze website en/of app bevat hyperlinks naar websites van derden. Het IJburg College is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites.