Begeleiding

Begeleiding

Inhoud

Coach

Leerling-ouder-school

Decaan (LOB)

Extra ondersteuning

Taal en rekenen

Meer- en hoogbegaafdheid

Motivatie, concentratie en studievaardigheden

Sociaal-emotioneel functioneren

Fysiek en zintuiglijk

Thuis en vrije tijd

Vertrouwenspersoon

Overige ondersteuning

Contact

Op Terra Nova wordt veel aandacht besteed aan de begeleiding van leerlingen.
Iedere leerling heeft een mentor die we coach noemen.
Deze coach begeleid de leerling in het leerproces en ondersteunt de leerling om succesvol het onderwijs te kunnen volgen.
De ene leerling heeft meer behoefte aan individuele begeleiding dan de andere.
Wanneer er specifieke ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld doordat er sprake is van dyslexie, dan heeft Terra Nova veel ervaring en expertise om extra inspanningen te verlenen, zodat de leerling op het eigen niveau het onderwijs succesvol kan volgen. 


Coach

In de onderbouw vormen we stamgroepen van 15 à 17 leerlingen. Deze leerlingen worden gekoppeld aan een coach.
Die zorgt ervoor dat de voorwaarden zijn geschapen waaronder de leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.
In de onderbouw vindt de begeleiding dagelijks plaats, zo starten de leerlingen elke dag in de ‘stamgroep’.
In de bovenbouw is de begeleiding meer gericht op loopbaanoriëntatie, het examen en de keuze van een vervolgopleiding.
Het vindt plaats aan de hand van drie vragen: ‘
wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?’, gekoppeld aan waar de leerling aan moet voldoen om een succesvolle schoolloopbaan te kunnen vormgeven. 

Intensief persoonlijk mentoraat
De coach in de onderbouw ziet de leerlingen elke dag. Zij kennen ‘hun’ leerlingen goed.
Zij zijn de spil in de begeleiding aan de leerlingen en het preventief signaleren van extra ondersteuningsbehoeften.

Ondersteuningsexpert
Elke afdeling heeft zijn eigen ondersteuningsexpert.
Bij deze docent kan de rest van het team terecht met vragen over de ondersteuning.
De ondersteuningsexpert is de schakel tussen de afdeling en de ondersteuningscoördinator.


Leerling-ouder-school

Montessori Lyceum Terra Nova wil graag de begeleiding van leerlingen in gezamenlijkheid met de ouders vormgeven.
De leerling is hierbij bepalend. Eigenaarschap voor het eigen leerproces is het uitgangspunt.
Wij spreken vanuit dat perspectief altijd over de ‘driehoek’ leerling-ouders/verzorgers-school.
Dit betekent dat er korte communicatielijnen zijn tussen school en thuis en omgekeerd.
De coach vervult vanuit de school deze rol.


Decaan (LOB)

Op Terra Nova bereiden leerlingen zich niet alleen voor op het examen, maar ook op de toekomst.
Wat worden jouw volgende stappen?
Wat zijn je kwaliteiten en waar komen die kwaliteiten het best tot hun recht?
Wat zijn je idealen en dromen en hoe ga je die waarmaken?

We werken met Qompas; een online methode die wat je leert over jezelf inzichtelijk maakt.
Samen met je coach en een decaan (loopbaanoriëntatie coördinator) werk je aan een loopbaanprofiel dat je helpt bij een uiteindelijke studiekeuze.


Extra ondersteuning

Sommige leerlingen hebben meer begeleiding nodig dan andere.
Dat kan komen doordat ze een lichamelijke beperking hebben, specifieke problemen met leren en of sociaal-emotionele problemen.
Het kan echter ook zijn dat er thuis iets aan de hand is, of dat er op school iets speelt.
Voor deze problemen en situaties zijn intern en extern deskundige begeleiders aan onze school verbonden die in overleg met de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers een geschikte aanpak kunnen bieden.

Als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, bieden we dit aan als dit binnen de mogelijkheden van onze school past.
Welke mogelijkheden dat zijn, staat beschreven in ons ondersteuningsplan.
In Amsterdam hebben alle scholen voor voortgezet onderwijs in samenwerking met het Samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs een dekkend aanbod gemaakt voor alle vormen van extra ondersteuning.

Op Terra Nova is de coach daarvoor het eerste aanspreekpunt.
Dat geldt ook voor situaties waarin een leerling hulp krijgt van experts buiten de school.
De coach wordt gesteund of geschoold door de ondersteuningsexpert van de deelschool, samen met de ondersteuningscoördinator.
De ondersteuningscoördinator beschikt over een groot netwerk van externe contacten, zodat de leerling de juiste ondersteuning kan krijgen.
Ook werken we nauw samen met ouder- en kindadviseur (OKA) en een begeleider passend onderwijs (BPO). Aanmelding voor extra ondersteuning van deze adviseur gaat via de coach.
Ouders kunnen voor opvoedingsvragen die niet schoolgerelateerd zijn ook direct contact opnemen met het ouder-kind team (OKT) IJburg, of het stadsdeel waar ze wonen.

Daarnaast komt vijfmaal per jaar een zorgadviesteam (ZAT) bij elkaar. De leerplichtambtenaar, de jeugdarts, de Ouder- en Kindadviseur (OKA) en de ondersteuningscoördinator zijn vaste deelnemers van het ZAT.
Als het nodig is worden ook ouders/verzorgers, andere betrokken hulpverleners, coach en/of deelschoolcoördinator voor dit overleg uitgenodigd.


Taal en rekenen

Taal
Er zijn aparte ondersteunings- en verdiepingslessen in de onderbouw.
Vmbo-kader leerlingen krijgen een extra uur taal in de week.
Methodeonafhankelijke en adaptieve diagnostische methoden zoals DIA-taal, rekenen en Engels en NUMO zijn dit schooljaar aangeschaft.

Dyslexie
Wij hanteren het dyslexieprotocol.
Hierin staan ondersteunende maatregelen die onze school hanteert conform de richtlijnen vanuit de overheid zoals: extra tijd, spreiden van toetsen, toestaan van het gebruik van luisterboeken, vast lettertype in toetsen en een extra-rechten lokaal tijdens de toetsweken.

Per bouw is er een extra rechten-bewaker die ervoor zorgdraagt dat de leerlingen met een dyslexieverklaring in beeld zijn bij de collega’s.

Rekenen
Er zijn aparte ondersteunings- en verdiepingslessen in de onderbouw.
Vmbo-kader leerlingen hebben een extra uur rekenen in de week.
Er mag tijdens de lessen gebruik gemaakt worden van de door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) goedgekeurde rekenkaarten vo, conform de richtlijnen gegeven vanuit de overheid.

Dyscalculie
Wij hanteren een extra rechten protocol.
Hierin staan ondersteunende maatregelen die onze school hanteert bij dyscalculie zoals: extra tijd, extra-rechten lokaal tijdens de toetsweken en het gebruik van de door de CvTE goedgekeurde rekenkaarten vo.
Leerlingen met dyscalculie mogen bij alle toetsen een rekenmachine gebruiken.

Per afdeling is er een extra rechten-bewaker die ervoor zorgdraagt dat de leerlingen met een dyscalculie-verklaring in beeld zijn bij de collega’s.


Meer- en hoogbegaafdheid

Meer- en hoogbegaafdheid
Het aanbod zal gedurende het komende schooljaar steeds meer vorm krijgen.
Vanwege ons projectmatig en thema gestuurd onderwijs kan een meer- en hoogbegaafde zich op hun eigen niveau verdiepen en bekwamen in voor hen uitdagende vraagstukken.

Disharmonische intelligentie
Wij hanteren een individuele benadering die is vastgelegd in het OPP (ontwikkelingsperspectief) en/of ontwikkelgesprekverslag.
Handelingsadviezen vanuit externe experts zijn hierbij leidend. Er wordt ingezet op het versterken van de executieve functies.


Motivatie, concentratie en studievaardigheden

Motivatie en concentratie
Door verschillende werkvormen te hanteren proberen we aan te sluiten bij de verschillende wijzen van leren van onze leerlingen.
Tweemaal per jaar wordt er door de coach een ontwikkelingsgesprek gevoerd met leerling en ouders.
In dat gesprek stelt de leerling zijn doelen vast voor de komende periode. Op deze manier vergroten wij het eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen leerproces. 

Studievaardigheden
In de onderbouw wordt tijdens het mentoraat aandacht besteed aan studievaardigheden.
Dit is onderdeel van het coaching-programma dat de mentor/coach samen met de leerlingen ieder schooljaar doorloopt.
Het coaching-programma is een doorgaande leerlijn op de gebieden; ‘
wie ben ik, wat wil en wat kan ik?’.

In uitzonderlijke gevallen kan er, na intern beraad, eventueel besloten worden om tijdelijk de begeleider passend onderwijs in te zetten om een individueel aanbod voor studievaardigheden aan te bieden.


Sociaal-emotioneel functioneren

Sociale vaardigheden
In de onderbouw hebben wij een apart vak (Mens & Identiteit) waarin er veel aandacht is voor het ontwikkelen van de leerling als persoon. Bij ‘Sport & Bewegen’ worden leerlingen beoordeeld op samenwerken TEAM: Together Each Achieves More.
Verder hanteren wij de eerste zes weken van het schooljaar de methodiek van De Gouden Weken.
Een methodiek ondersteunend aan de Terra Nova Code, die het groepsvormingsproces vanuit positive behavior support begeleidt en stuurt.

Gedurende het schooljaar wordt er via de Terra Nova Code in de lessen aandacht besteed aan de sociale vaardigheden als onderdeel van het coachingsprogramma.

Ook bieden we elk schooljaar de mogelijkheid aan om voor individuele leerlingen een SoVa-training te volgen. 

Angst en stemming (incl. faalangst)
Wij bieden elk schooljaar de mogelijkheid om een faalangstreductietraining te volgen. 
In overleg nemen wij contact op met de jeugdarts en kunnen we ondersteunen bij verwijzing naar externe hulpverlening.

Omgaan met grenzen
Wij bieden de leerlingen elk schooljaar de mogelijkheid om een emotieregulatietraining (ERT) te volgen.
We hebben een anti-pest beleid vormgegeven vanuit de Terra Nova Code.

Middelengebruik en verslaving
In ons lesprogramma geven wij voorlichtingslessen over genotmiddelen.
Elk schooljaar wordt er een preventieve interactieve ouderavond georganiseerd in samenwerking met de GGD. Bij vermoedens van middelengebruik en/of gameproblematiek kan er gebruik gemaakt worden van Moti4 gesprekken op school vanuit de Jellinek.


Fysiek en zintuiglijk

Slechtziendheid, slechthorendheid, motorische beperkingen/ beperkte mobiliteit, beperkte belastbaarheid, chronisch ziek
Wij hebben een digitale leeromgeving en een rolstoelvriendelijk gebouw. Dit zijn voordelen voor de meeste tijdelijke (fysieke) beperkingen.
Bij beperkte belastbaarheid wordt er een aangepast rooster met de leerling opgesteld.
Bij (chronisch) zieke leerlingen kan Stichting Huisonderwijs Amsterdam, Ziezon en/of APOZ worden ingezet.
In overleg kan er gebruik gemaakt worden van KlasseContact.


Thuis en vrije tijd

Op school bieden wij Topscore aan na schooltijd.
We hebben korte lijnen met het jongerenwerk en het Ouder- en Kindteam op IJburg.
Zij kunnen indien gewenst ondersteunen bij de aanvraag van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.Vertrouwenspersoon

We gaan ervan uit dat als er zich situaties voordoen die moeilijk zijn, deze zo veel mogelijk met degene om wie het om gaat besproken wordt, eventueel met hulp van de coach. 

In uitzonderlijke situaties kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

Onze vertrouwenspersoon is Mounir el Otmani. Hij is bereikbaar per e-mail (vertrouwenspersoon@ijburgcollege.nl).
Bij de vertrouwenspersoon kunnen de leerlingen, ouders/verzorgers en personeelsleden terecht als er een klacht is over ongewenste omgangsvormen binnen de school.
Onder ongewenste omgangsvormen vallen bijvoorbeeld: pesten, discriminatie, geweld en seksuele intimidatie.
Er wordt beoordeeld of een klacht binnen de klachtenregeling valt en zij bespreken met ‘de klager’ wat de mogelijkheden zijn voor de vervolgstappen.
De vertrouwenspersoon onthoudt zich van een inhoudelijk oordeel. Hij begeleidt alleen de ‘klager’ in zijn afweging wat te doen met een klacht.

Wil je liever in gesprek met een externe vertrouwenspersoon? Neem dan contact op met:


Overige ondersteuning

De coach en docenten hebben vaste werktijden en zijn op werkdagen na schooltijd in principe tot 16.45 uur op school.
Leerlingen kunnen de docenten en coaches altijd om uitleg vragen.
Graag van tevoren een afspraak maken.

Contact

Heb je nog vragen?
Dan kun je contact opnemen met ondersteuningscoördinator Boutaina Ait Layach via 
boutainaaitlayachi@ijburgcollege.nl.