Begeleiding

Begeleiding

Inhoud

Coach

Driehoek leerling-ouders/verzorgers-school

Decaan (loopbaanoriëntatie begeleider)

Extra ondersteuning en passend onderwijs

Ondersteuning bij taal en rekenen

Ondersteuning bij meer- en hoogbegaafdheid en disharmonische intelligentie

Ondersteuning bij motivatie, concentratie en studievaardigheden

Ondersteuning bij sociaal-emotioneel functioneren

Ondersteuning bij fysieke en zintuiglijke beperkingen

Ondersteuning thuis en vrije tijd

Leerwegondersteuning vmbo

Vertrouwenspersoon

Overige ondersteuning

Op het IJburg College wordt veel aandacht besteed aan de begeleiding van leerlingen. Iedere leerling heeft een mentor die we coach noemen. Deze coach begeleid de leerling in het leerproces en ondersteunt de leerling om succesvol het onderwijs te kunnen volgen. De ene leerling heeft meer behoefte aan individuele begeleiding dan de andere. Wanneer er specifieke ondersteuning nodig is bijvoorbeeld doordat er sprake is van dyslexie dan heeft het IJburg College veel ervaring en expertise om extra inspanningen te verlenen zodat de leerling op het eigen niveau het onderwijs succesvol kan volgen. 


Coach

In de onderbouw vormen we stamgroepen van 15 à 17 leerlingen. Deze leerlingen worden gekoppeld aan een coach. Die zorgt ervoor dat de voorwaarden zijn geschapen waaronder de leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. In de onderbouw vindt de begeleiding dagelijks plaats, zo starten de leerlingen elke dag in de ‘stamgroep’. In de bovenbouw is de begeleiding meer gericht op loopbaanoriëntatie, het examen en de keuze van een vervolgopleiding. Het vindt plaats aan de hand van drie vragen: ‘wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik’, gekoppeld aan waar de leerling aan moet voldoen om een succesvolle schoolloopbaan te kunnen vormgeven. 


Driehoek leerling-ouders/verzorgers-school

Het IJburg College wil graag de begeleiding van leerlingen in gezamenlijkheid met de ouders vormgeven. De leerling is hierbij bepalend. Eigenaarschap voor het eigen leerproces is het uitgangspunt. Wij spreken vanuit dat perspectief altijd over de ‘driehoek’ leerling-ouders/verzorgers-school. Dit betekent dat er korte communicatielijnen zijn tussen school en thuis en omgekeerd. De coach vervult vanuit de school deze rol.


Decaan (loopbaanoriëntatie begeleider)

Op het IJburg College bereiden leerlingen zich niet alleen voor op het examen maar ook op de toekomst. Wat worden jouw volgende stappen? Wat zijn je kwaliteiten en waar komen die kwaliteiten het best tot hun recht? Wat zijn je idealen en dromen en hoe ga je die waarmaken?

We werken met Qompas; een online methode die wat je leert  over jezelf inzichtelijk maakt. Samen met je coach en een decaan (LOB coördinator) werk je aan een loopbaanprofiel die je helpt bij een uiteindelijke studiekeuze.


Extra ondersteuning en passend onderwijs

Sommige leerlingen hebben meer begeleiding nodig dan andere. Dat kan komen doordat ze een lichamelijke beperking hebben, specifieke problemen met leren en of sociaal-emotionele problemen. Het kan echter ook zijn dat er thuis iets aan de hand is of dat er op school iets speelt. Voor deze problemen en situaties zijn aan onze school interne en externe deskundige begeleiders verbonden die in overleg met de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers een geschikte aanpak kunnen bieden.

Als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben bieden we dit aan als dit binnen de mogelijkheden van onze school past. Welke mogelijkheden dat zijn, staat beschreven in ons ondersteuningsplan. In Amsterdam hebben alle scholen voor voortgezet onderwijs in samenwerking met het Samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs een dekkend aanbod gemaakt voor alle vormen van extra ondersteuning.

Op het IJburg College is de coach daarvoor het eerste aanspreekpunt. Dat geldt ook voor situaties waarin een leerling hulp krijgt van experts buiten de school. De coach wordt gesteund of geschoold door de ondersteuningsexpert van de deelschool samen met de ondersteuningscoördinator. De ondersteuningscoördinator beschikt over een groot netwerk van externe contacten, zodat de leerling de juiste ondersteuning kan krijgen. Ook werken we nauw samen met ouder- en kindadviseur (OKA) en een begeleider passend onderwijs (BPO). Aanmelding voor extra ondersteuning van deze adviseur gaat via de coach. Ouders kunnen voor opvoedingsvragen, die niet schoolgerelateerd zijn ook direct contact opnemen met het ouder-kind team (OKT) IJburg of het stadsdeel waar men woont.

Daarnaast komt vijf maal per jaar een zorgadviesteam (ZAT) bij elkaar. De leerplichtambtenaar, de jeugdarts, de OKA en de ondersteuningscoördinator zijn vaste deelnemers van het ZAT. Als het nodig is worden ook ouders/verzorgers, andere betrokken hulpverleners, coach en/of deelschoolcoördinator voor dit overleg uitgenodigd.


Ondersteuning bij taal en rekenen

Taal
Vanuit het taalbeleid wordt er specifiek aandacht besteed aan taal op het IJburg College. Door alle lessen heen krijgt de ontwikkeling van taal aandacht. Op individueel niveau wordt er gekeken of er achterstanden zijn die wellicht het leerproces belemmeren. Hierbij krijgt een leerling individuele ondersteuning, door extra lessen in bijvoorbeeld de maatwerkuren. De coach coördineert dit proces.

Dyslexie
Wij hanteren het dyslexieprotocol. Hierin staan ondersteunende maatregelen die onze school hanteert conform de richtlijnen vanuit de overheid zoals: extra tijd, spreiden van toetsen, toestaan van het gebruik van luisterboeken, vast lettertype in toetsen, extra-rechten lokaal tijdens de toetsweken.

Per bouw is er een extra rechten-bewaker die ervoor zorgt dat de leerling met een dyslexieverklaring in beeld is bij de collega’s.

Rekenen
Ons beleid bestaat uit afspraken en ondersteunende maatregelen die ervoor zorgen dat  leerlingen die problemen hebben met rekenen helpen goed mee kunnen te komen met de reguliere tijdens de lessen.

In samenspraak met de coach zal op het vakgebied extra ondersteuning worden geboden.

Dyscalculie
Per deelschool is er een dyscalculie/extra rechten-coach die ervoor zorgdraagt dat de leerlingen met een dyscalculieverklaring (en bepaalde rechten hebben zoals extra tijd) in beeld zijn bij de collega’s van de deelschool.


Ondersteuning bij meer- en hoogbegaafdheid en disharmonische intelligentie

Passend binnen de mogelijkheden van de coach en ondersteuningsexperts wordt er extra aandacht besteed aan ondersteuning bij meer- en hoogbegaafdheid en leerlingen met een disharmonisch intelligentieprofiel. De ondersteuningsexperts zijn hier extra in geschoold en kunnen samen met de coach en vakdocenten zoeken naar een passend vakinhoudelijk aanbod. Dit alles in samenspraak met leerling, ouders en coach onder toezicht van de ondersteuningscoördinator.  


Ondersteuning bij motivatie, concentratie en studievaardigheden

Zelf verantwoordelijkheid nemen, studievaardigheden, organiseren en taakgericht werken zijn essentiële voorwaardelijke vaardigheden die van belang zijn om het onderwijsconcept van het IJburg College goed vorm te kunnen geven. De coach en ondersteuningsexperts besteden hier extra aandacht aan. Ook op het gebied van de motivatie en concentratie is het mogelijk extra ondersteuning en begeleiding te krijgen. Mocht er meer ondersteuning nodig zijn dan zal via de interne ondersteuningsstructuur de ondersteuningscoördinator samen met de coach gaan zoeken naar een extra passend aanbod.

Voor alle eerstejaars worden er extra lessen in planning en organisatie aangeboden


Ondersteuning bij sociaal-emotioneel functioneren

Sociale vaardigheden
Tijdens de lessen Mens en Identiteit (M&I) in de onderbouw is het omgaan met elkaar en het leren kennen van jezelf ook een belangrijk onderdeel. Ditzelfde geldt voor de lessen Loopbaanleren in de vmbo-bovenbouw.

Angst en stemming (incl. faalangst)
Er worden speciale faalangstreductie trainingen aangeboden, uitgevoerd door externe experts en bekostigd door het IJburg College.

Omgaan met grenzen
Er worden speciale weerbaarheidstrainingen aangeboden, uitgevoerd door externe experts en bekostigd door het IJburg College.

Middelengebruik en verslaving
Er worden speciale informatiebijeenkomsten, gastlessen en trainingen aangeboden. Uitgevoerd door externe experts en bekostigd door het IJburg College.


Ondersteuning bij fysieke en zintuiglijke beperkingen

Slechtziendheid, slechthorendheid, motorische beperkingen/ beperkte mobiliteit, beperkte belastbaarheid, chronisch ziek
Passend binnen de mogelijkheden van de organisatie zal samen met de leerling, ouders, coach, deelschool-coördinatoren en ondersteuningscoördinator worden gekeken naar de mogelijkheden. Eventueel kan er (tijdelijke) externe expertise ingeroepen worden. Te denken valt dan aan een medisch specialist, Ouder Kind Team, Thuisonderwijs Amsterdam, Leerplicht of Jeugdarts.


Ondersteuning thuis en vrije tijd

Passend binnen de mogelijkheden van de organisatie zal samen met de leerling, ouders, coach, deelschool-coördinatoren en ondersteuningscoördinator passende ondersteuning worden geboden eventueel vanuit het Ouder Kind Team.


Leerwegondersteuning vmbo

Leerlingen met een LWOO-advies, of een basisschooladvies waaruit blijkt dat een LWOO-advies wel passend is, vallen buiten het onderwijsconcept van het IJburg College. Zij worden dan ook in principe niet aangenomen.


Vertrouwenspersoon

We gaan ervan uit dat als er zich situaties voordoen die moeilijk zijn deze zo veel mogelijk met degene waar het om gaat besproken wordt, eventueel met hulp van de coach. 

In uitzonderlijke situaties kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

Onze vertrouwenspersonen zijn Rianne Lems en Mounir el Otmani. Zij zijn bereikbaar per e-mail (vertrouwenspersoon@ijburgcollege.nl). Bij de vertrouwenspersoon kunnen de leerlingen, ouders/verzorgers en personeelsleden terecht als er een klacht is over ongewenste omgangsvormen binnen de school. Onder ongewenste omgangsvormen vallen bijvoorbeeld: pesten, discriminatie, geweld en seksuele intimidatie. Er wordt beoordeelt of een klacht binnen de klachtenregeling valt en zij bespreken met ‘de klager’ wat de mogelijkheden zijn voor de vervolgstappen. De vertrouwenspersoon onthoudt zich van een inhoudelijk oordeel, begeleidt alleen de ‘klager’ in zijn afweging wat te doen met een klacht.

Wil je liever in gesprek met een externe vertrouwenspersoon? Neem dan contact op met:


Overige ondersteuning

De coach en docenten hebben vaste werktijden en zijn op werkdagen na schooltijd in principe tot 16.45 uur op school. Leerlingen kunnen de docenten en coaches altijd om uitleg vragen. Graag van te voren een afspraak maken.