Onderwijs

Onderwijs

Inhoud

Ons onderwijs

Brede school

Positief leerklimaat

Digitale school

Themaleren

Extra aandacht voor Sport, Science en Kunst & Cultuur

ArtScience

Maatwerk

Doorlopende leerlijnen

Meer- en hoogbegaafdheid

Ons onderwijs

Het doel van ons onderwijs is dat jij jezelf beter leert kennen, dat je antwoorden vindt op de vragen ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?’ en dat jouw competenties beter tot hun recht komen.
En dat je erachter komt welke vervolgopleiding of beroep je wilt kiezen en wat je hiervoor nog nodig hebt.
We vinden het belangrijk dat je kunt leren in samenhang met de wereld om je heen.
Dit maakt je wereld groter en biedt de kans om van anderen te leren, om ook zelf een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving.
We leren in en met de wereld om ons heen, digitaal en in de praktijk.


Brede school

Montessori Lyceum Terra Nova is doelbewust een brede school voor alle niveaus: vwo, havo en vmbo.
In de samenleving ontmoet en werk je met mensen van verschillende opleidingsniveaus en interesses.
Om je hierop voor te bereiden, ontmoet je bij ons op school regelmatig leerlingen van alle niveaus om van en met elkaar te leren.


Positief leerklimaat

Een goed leerklimaat is de basis voor goed onderwijs.
Op Terra Nova willen we werken vanuit een positief leerklimaat.
Onder een positief onderwijsleerklimaat verstaan we een klimaat dat motiverend is en positieve energie genereert, voor zowel de medewerkers als leerlingen.
Een positief leerklimaat maakt dat je je verbonden voelt met de school en sluit daarom heel goed aan bij de school die we willen zijn.


Digitale school

We zijn een digitale school waar elke leerling met een eigen tablet werkt.
Het lesmateriaal is gemakkelijk en overzichtelijk te vinden op onze elektronische leeromgeving.
Docenten combineren zelfgemaakt lesmateriaal met bestaande lesmethodes.
Tijdens de lessen wordt het werken met laptop/tablet bewust afgewisseld met andere werkvormen.
Ook projecten in mediawijsheid zijn een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma.


Themaleren

Op Montessori Lyceum Terra Nova leer je niet alleen digitaal en uit boeken, maar ook door te ervaren.
Een mooi voorbeeld is ons thematisch onderwijs in de onderbouw en het vak NLT (Natuur, Leven en Technologie) in de bovenbouw.
Tijdens de thema’s en projecten werk je aan toekomstgerichte vaardigheden zoals samenwerken, reflecteren, ondernemen en leer je problemen op te lossen.


Extra aandacht voor Sport, Science en Kunst & Cultuur

Binnen onze opleidingen hebben we – naast duurzaamheid – extra aandacht voor sport en gezondheid, kunst en cultuur en science.

Sport & Gezondheid
Terra Nova is een actieve school. Er is veel aandacht en ruimte voor extra sport en sportieve activiteiten.
Samen sporten binnen én buiten de school.
Er is aandacht voor de eigen gezondheid, over hoe je samen een te gek spel kunt spelen en over de verschillende sporten die je allemaal buiten school kunt doen.
We houden rekening met de persoon en kijken niet naar presteren, maar naar inzet en hoe iemand mee kan doen.

Naast de gymlessen en naschoolse sport bieden we ook het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) aan als examenvak binnen de havo en het vwo.
En het vak LO2 aan het vmbo.
Deze vakken zijn de verdieping op de gymlessen en sluiten aan bij vervolgopleidingen in de sportwereld.
Topsporters krijgen op Terra Nova veel ruimte om sport met school te combineren.
Samen met de leerling gaan we voor de beste sportprestaties én het diploma.

Science en technologie
De wereld om ons heen verandert en technologie is een van dingen die het snelst verandert.
Het is een belangrijk onderdeel van onze toekomst.
Daarom hebben we een speciale ‘sciencevloer’, waar leerlingen de bètavakken kunnen volgen en werken aan nieuwe ontwikkelingen en innovaties.
Werken met tech, leren om te gaan met snelle ontwikkelingen, het ontwikkelen van computational thinking, creatief en onderzoekend denken, programmeer skills en mediawijsheid: dat zijn vaardigheden van de volwassenen van morgen. En daar leiden wij voor op.

Kunst & Cultuur
Op Terra Nova besteden wij veel aandacht aan Kunst & Cultuur.
Er worden in alle leerjaren lessen gegeven rond dit thema.
Is er vanuit de leerling behoefte aan meer kunst? Dan kan hij/zij zich in de onderbouw opgeven voor de kunstklas voor extra verdieping in bijvoorbeeld mode, gamedesign of film.
Ook bieden we in ons maatwerk wisselende kunst- en cultuuractiviteiten aan, zoals muziekgeschiedenis, schaken en fotografie.
Daarnaast hebben we een schoolband. Bovendien werken we samen met de Breitner Academie (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten).
We hebben in de school een eigen kunstvleugel, theaterzaal en repetitieruimtes.


ArtScience

Op Terra Nova is een van de belangrijkste redenen om ArtScience aan te bieden dat het kunstvak beter moet aansluiten op maatschappelijke ontwikkelingen en daarnaast ook op de belevingswereld van leerlingen.
ArtScience zorgt voor inclusief onderwijs dat zich bevindt op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie.
Wat is een typische ArtScience opdracht?
Maak een kunstwerk of design product waarbij je samenwerkt met de computer of Artificial intelligence (AI). Toekomstgericht, onderzoekend leren, experimenteren en probleemoplossend denken staan hierbij centraal.


Maatwerk

Onderwijs op Montessori Lyceum Terra Nova wordt ingericht naar de leer- en ontwikkelbehoefte van de leerling.
Dat betekent dat de route van brugklas tot examen voor iedere leerling anders kan zijn en dat we daar de mogelijkheden voor bieden.
Dat betekent ook dat we inzetten op eigenaarschap van de leerling van zijn eigen ontwikkelproces. Alleen dan kan flexibel onderwijs werken.
Via onze maatwerkuren en workshops kun je zelf bepalen waar je nog meer over wilt leren.
Hierbij kun je denken aan sport, kunst en cultuur of science, maar ook bijles voor een vak dat je lastig vindt.


Doorlopende leerlijnen

Terra Nova heeft samenwerkingen met het mbo, hbo en wo, waardoor de leerling goed voorbereid en makkelijker kan doorstromen naar het vervolgonderwijs en mogelijk ook eerder een mbo-diploma kan behalen.
De leerling gaat naar het vervolgonderwijs toe en er zijn programma’s op Terra Nova zelf, waar kennis en vaardigheden aan bod komen die nodig zijn om succesvol te kunnen zijn bij de vervolgopleiding.
Naast samenwerking met het vervolgonderwijs hebben we ook een po-vo programma.


Meer- en hoogbegaafdheid

Montessori Lyceum Terra Nova biedt leerlingen met een havo/vwo-profiel en een begaafdheidsprofiel een goede, veilige plek om volledig tot ontwikkeling te komen.
We werken dit schooljaar aan het opbouwen van een nieuw, rijk programma om het onderwijs aan onze leerlingen aantrekkelijker te maken en nog beter aan te sluiten op de behoefte van deze doelgroep.

Huidig aanbod
Op dit moment hebben we in de onderbouw (1e en 2e klas) twee havo/vwo-klassen.
Om de ‘toplaag’ van deze klassen te kunnen bedienen, werken de leerlingen één per week buiten de klas aan verrijkende projecten met de onderwijsontwikkelaar voor Meer- en Hoogbegaafdheid (MHB).
Dit geeft de leerlingen ruimte om herhaling uit hun reguliere lessen te schrappen. We sluiten beter aan op het niveau en de interesses van de kinderen en maken op deze manier het onderwijs aantrekkelijker voor deze doelgroep.

De Terra Nova Academy
In februari 2023 kunnen leerlingen van groep 8 met een H/V (en/of begaafd profiel) gedurende vier woensdagmiddagen lessen volgen op Terra Nova.
De leerlingen volgen deze lessen om kennis te maken met ons onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen en de schoolomgeving op Terra Nova. We gebruiken de lessen om ons ontwikkelde curriculum te toetsen en waar nodig aan te passen voor het nieuwe schooljaar.
De lessen sluiten aan op onze pijlers ArtScience, Science, IT en sport. We benaderen hiervoor scholen uit Oost, Oostelijk Havengebied en Diemen.

Ontwikkelingen schooljaar 2023/2024
We zijn in het schooljaar 2023/2024 gestart met een instroomklas waarbij we ons richten op leerlingen met een havo/vwo-profiel.
We bieden naast het reguliere lesprogramma voorzieningen aan voor leerling met een begaafdheidsprofiel/ kenmerken van begaafdheid.
De leerlingen van de nieuwe instroomklas starten dagelijks met een blokuur (100 minuten) maatwerk binnen de eigen stamgroep.
We bieden de volgende trainingen aan: leren leren, mindset, versterken van de executieve functies, sociaal-emotionele vaardigheden, samenwerken, reflecteren en feedback.
We anticiperen hiermee op meer voorkomende problemen bij meer- en hoogbegaafde leerlingen en ondersteunen, in het nieuwe jaar, waar nodig. Eventuele inzet van groepstrainingen voor de gehele nieuwe instroomgroep
is afhankelijk van de populatie die we daadwerkelijk binnen krijgen.
Er is tijdens ‘maatwerk tijd’ ruimte voor de leerlingen om aan verbredende en verrijkende projecten te werken.
We bieden de volgende mogelijkheden: filosofie, Chinees, schaken, kritisch denken, onderzoekend leren, kritisch denken, kunstprojecten, Artscience, startups enz. De projecten worden zowel intern als door externe partners aangeboden.
De leerlingen uit de instroomgroep met een begaafdheidsprofiel kunnen een deel van de reguliere vakken compact volgen.
Op deze manier creëren zij ruimte om aan bovenstaande projecten te werken.
De hele instroomgroep werkt aan de projecten tijden de ‘maatwerk tijd’. Alle leerlingen profiteren van ons nieuwe, rijke aanbod.
Dit schooljaar hebben we ook de ambitie om de samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam aan te gaan.
We laten de kinderen kennis maken met onderzoekend leren en kritisch denken.

Activiteiten voor ouders en team
Om onze nieuwe koers te laten slagen, de ouders en het team zo goed mogelijk mee te nemen, bieden wij de volgende activiteiten aan:
In november bieden we het team, via Novilo, een inleidende lezing over meer- en hoogbegaafdheid aan waarin op aanschouwelijke wijze duidelijk wordt gemaakt wat de grootste vooroordelen zijn op het gebied van meer- en
hoogbegaafdheid, welke typen hb-kinderen er zijn en dat deze kinderen ook in de klassen op Terra Nova zitten.
In januari en februari bieden we twee ouderavonden aan voor alle ouders uit de wijk, als ondersteuning bij de overstap van hun kind naar het voortgezet onderwijs.
In maart bieden we een coaching aan voor het hele team betreffende activerende didactiek. Door ons onderwijs, over de hele breedte, actiever aan te bieden en een rijker aanbod te hanteren, profiteren al onze leerlingen van
de nieuwe koers.