Ziekmelden en verlof

Ziekmelden en verlof

Inhoud

Ziek melden

Verlof

Leerplicht

Jeugdarts

Aangescherpt verzuimbeleid

De schooldag begint voor leerlingen in de onderbouw om 8.25 uur, voor leerlingen in de middenbouw en bovenbouw om 08.50 uur.
Op dit tijdstip moet je in je deelschool bij de coach zijn. Ben je te laat, dan moet je jezelf eerst melden bij de balie.
Ook als je in de loop van de schooldag te laat bent voor een les wordt je als ‘te laat’ geregistreerd en moet je een briefje halen bij de verzuimcoördinator.


Ziek melden

Bij ziekte van een leerling wordt van de ouders verwacht dat zij hun kind ziek melden bij de verzuimcoördinator. Dit kan telefonisch via 020-3443076 of via de mail: verzuimcoordinator@ijburgcollege.nl
De ziekmelding moet vóór 08.30 uur gedaan zijn. Ook elke daaropvolgende ziektedag moet opnieuw gemeld worden.
Als een leerling onder schooltijd ziek wordt, dan nemen we eerst contact op met de ouders/verzorgers, voordat hij/zij naar huis kan gaan.


Verlof

Afspraken met bijvoorbeeld de huisarts of tandarts maak je zoveel mogelijk buiten schooltijd.
Lukt dit niet, laat dit dan vooraf weten door een door de ouders ondertekend briefje dat je aan de onderwijsassistent geeft.
Bij ‘gewichtige omstandigheden’ kunnen je ouders/verzorgers verlof aanvragen.
Download het formulier gewichtige omstandigheden 
Bij ‘vakantieverlof’ kunnen je ouders / verzorgers “extra” verlof aanvragen
Download het formulier vakantieverlof
Meer informatie over (extra) verlof en verzuim is te vinden in ons verzuimprotocol. 


Leerplicht

Kom je structureel te laat, of neem je zonder toestemming verlof op, dan nemen we eerst contact op met je ouders/verzorgers.
Daarna schakelen we de leerplichtambtenaar in. De leerplichtambtenaar houdt ook preventieve verzuimgesprekken, om verzuim in een vroeg stadium aan te pakken en terug te dringen.
Je kunt ook zelf contact opnemen met onze leerplichtambtenaar (Hamida Mohafid). Ze is bereikbaar via 020-253 48 26/06-3014 8507 of
 h.mohafid @ amsterdam.nl.


Jeugdarts

Als je in een periode van acht weken meer dan drie keer ziek bent geweest of zeven schooldagen achter elkaar ziek bent, is de school verplicht dit verzuim te melden bij de jeugdarts.
De school kan ook de jeugdarts om advies vragen bij langdurige ziekte of -gezondheidsklachten van een leerling.
De jeugdarts nodigt jou en je ouders/verzorgers dan uit voor een gesprek. Dit gesprek is vertrouwelijk.

Je kunt ook zelf contact opnemen met onze jeugdarts. De jeugdarts is bereikbaar via lstuurman@ggd.amsterdam.nl


Aangescherpt verzuimbeleid

Vanaf 1 maart 2024 hebben we een aangescherpt verzuimbeleid. Een belangrijke wijziging in het beleid is dat een ziek- of absentiemelding niet meer achteraf gedaan kan worden. Een absentiemelding kunt u vóór 08.30 uur telefonisch doen via 020-3443076 of via het mailadres verzuimcoordinator@ijburgcollege.nl

Wanneer een geoorloofde absentiemelding niet voorafgaand aan het verzuim gemeld wordt, dan blijft het verzuim geregistreerd staan als ongeoorloofd verzuim en zal uw zoon of dochter een uur moeten nablijven. De nablijfdagen zijn op dinsdag en donderdag van 15.30 – 16.30 uur. Afhankelijk van het aantal keren ongeoorloofd verzuim volgen aanvullende maatregelen zoals in onderstaande escalatieladder.

De escalatieladder:

  • 1 keer verzuim/’te laat’ → niets
  • 2 keer verzuim/’te laat’ → nablijven op dinsdag of donderdag van 15.30 tot 16.30 (les gaat voor nablijven, dan de volgende dag nablijven, ouders worden geïnformeerd)
  • 3 keer ‘verzuim/’ te laat’ → pedagogische maatregel: 1 dag buiten de les (dinsdag of donderdag en apart lokaal), wanneer goed gewerkt in de ochtend, weer de lessen in plus hulpaanbod en oudergesprek
  • 4 keer verzuim/’ te laat’ → als bij 3 maar dan 2 dagen plus hulpaanbod en oudergesprek
  • 5 keer verzuim/’ te laat’ → 1 dag externe schorsing plus hulpaanbod 
  • 6 keer verzuim/’ te laat’ → als bij 5 maar dan 2 dagen, enz.

Bij elk ongeoorloofd verzuim zal de verzuimcoördinator naar huis bellen om u te informeren. Daarnaast wordt er een brief verstuurd als er een interne pedagogische maatregel of schorsing volgt.

We hopen dat we met de hulp van alle ouders/verzorgers, met deze extra aandacht en met de maatregelen voor ongeoorloofde absentie, het verzuim kunnen terugdringen. Tevens hopen wij dat alle leerlingen altijd en ook op tijd aanwezig zijn in de les.