MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit onderstaande leden:

PMR:

Frank Kooijman (voorzitter)

Pauline Griffioen

Inez Houben

Guido Kool

Fallon Ruygrok

Oudergeleding:

Mireille Bedeschi

Leerlinggeleding:

Mano Schaap

U kunt de MR bereiken via mr@ijburgcollege.nl

Notulen van de vergaderingen van de MR: