Wij werken op onze school gezamenlijk aan een veilig leer- en werkklimaat. Daarom hebben we in een schoolveiligheidsplan regels en afspraken vastgelegd die de veiligheid van leerlingen en medewerkers moeten garanderen, en beschikken we over een veiligheidscoördinator die toeziet op de handhaving daarvan. 

                    
Het bezit, gebruik of de handel in vuurwerk, wapens, alcohol en drugs is uitdrukkelijk verboden op onze school. Bij overtreding daarvan worden leerlingen onmiddellijk geschorst en maken we er melding van bij de politie.


Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de sociale veiligheid van onze leerlingen. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt het tegengaan van pesten. Hoe we dat aanpakken is terug te vinden in het pestprotocol op onze site.

 

Om ons leer- en leefklimaat te optimaliseren ondernemen we allerlei activiteiten die er een positieve bijdrage aan leveren. De activiteiten in het kader daarvan verschillen per deelschool en hebben in de onderbouw een ander karakter dan in de bovenbouw.

 

Met het oog op de veiligheid van onze leerlingen werken we al jaren samen met de politie en hebben we onze eigen ‘schoolagent’. Die is elke week een ochtend of middag op school aanwezig om met leerlingen te praten, voorlichting te geven en samen met de school voorkomende problemen op te lossen.


Ten behoeve van de veiligheid vindt er ook elk schooljaar een ontruimingsoefening plaats.

 

Schoolveiligheidsplan

Op het IJburg College staat het creeëren van sociale veiligheid van onze leerlingen centraal. Daarom werken wij met een schoolveiligheidsplan. Daarin staat beschreven hoe wij werken aan het realiseren van een veilige leeromgeving. 

 

Een veilige school is in onze visie een school waar leerlingen, ouders en medewerkers veilig zijn en waar zij zich ook veilig voelen. Een veilige leergemeenschap is een plek waar wij elkaar niet pesten of discrimineren. Op een veilige school krijgt iedereen de ruimte om te mogen zijn wie hij is en respecteert ieder de ander in zijn eigenheid. 

 

In ons veiligheidsplan staan thema’s als sociale veiligheid, fysieke veiligheid, organisatie en registratie centraal. Het bevat ook een beschrijving hoe wij de sociale en fysieke veiligheid in en rond het schoolgebouw waarborgen.