Het IJburg College heeft een klachtenregeling. Deze voorziet in het beschrijven van de route die iemand met een klacht in onze leergemeenschap doorloopt. Dat kan een leerling of een ouder zijn. 
Leerlingen en ouders/verzorgers van het IJburg College kunnen met hun klacht in de eerste plaats bij de mentor terecht of, in tweede instantie, bij de deelschoolcoördinator. De deelschoolcoördinator meldt de klacht aan de algemeen directeur. Als de deelschoolcoördinator de klacht in de ogen van de klager niet of onvoldoende afhandelt, kan de klager een schriftelijke klacht indienen bij de algemeen directeur. Deze zal de klager horen en een uitspraak doen. Als vervolgens ook de algemeen directeur, in de ogen van de klager, de klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, staat de weg open naar de externe klachtencommissie waarbij de school is aangesloten. Deze komt echter pas in beeld, nadat de klager aan de algemeen directeur kenbaar heeft gemaakt dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld.
 
Het IJburg College maakt deel uit van de Vereniging Bijzondere Scholen. Daarom zijn wij aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs.
 
 
Het adres van de commissie is: 
Postbus 95572
2509 CN Den Haag
Ambtelijk secretariaat: mevrouw mr. M.H. Boogers
Telefoon 070-3315266
Email: lkc@vbs.nl
mailto:lkc@vbs.nl
 
Leerlingen, ouders/verzorgers van minderjarige leerlingen en personeelsleden kunnen klachten indienen over handelingen, besluiten en gedragingen van de directie, docenten, het schoolbestuur, leerlingen of ouders. Het klachtrecht is geregeld in artikel 14WPO, artikel 24b WVO en artikel 23 WEC.
De commissie geeft geen bindend oordeel, maar formuleert een advies aan het schoolbestuur.