Op het IJburg College hebben we een tweejarige brede onderbouw met als uitgangspunt dat alle leerlingen zoveel mogelijk leren en hun talenten kunnen ontwikkelen.

 

Het streven op het IJburg College is dat alle leerlingen op het basisschooladvies-/instroomniveau een voldoende behalen bij alle vakken en uiteindelijk op dit niveau een diploma halen.

 

Het is een belangrijke taak van de mentor om er actief op te sturen dat alle leerlingen op het basisschooladviesniveau een voldoende behalen bij alle vakken en om op- of afstroom tijdig te signaleren en met experts, ouders/verzorgers en de leerling hierover te communiceren.

 

Eerstejaars leerlingen werken tot het eerste determinatiemoment in januari bij alle vakken op het instroomniveau (op basis van het basisschooladvies en/of de Cito/NIO score). Na de determinatie werken eerste- en tweedejaars- leerlingen op hun determinatieniveau. Tijdens de determinatiemomenten (in januari en juni) wordt door het hele team van experts bepaald of leerlingen op hun niveau voldoende scoren.

 

De niveaubepaling tijdens de januari determinatie wordt gezien als een voorlopige bepaling. De niveaubepaling in juni is definitief. NB: voor de tweedejaars leerlingen vindt er in mei een extra bijeenkomst plaats, het zogeheten prognoseoverleg. Tijdens deze bijeenkomst worden voornamelijk de leerlingen met een P.O.P. (Persoonlijk OntwikkelingsPlan) besproken, alsmede leerlingen waar het ineens heel goed of heel slecht mee gaat. Dit overleg heeft als doel een rendementprognose te kunnen leveren aan de bovenbouw. Enkel in het geval van bijzonderheden koppelt de mentor informatie terug aan leerlingen en ouders/verzorgers.

 

Als bronnen voor de niveaubepaling van leerlingen gebruiken experts uiteraard de cijfers en beoordelingen van toetsen en opdrachten. Ook nemen zij de werkhouding en het gedrag van een leerling in acht. Daarnaast worden de resultaten van de Cito Volgtoetsen meegenomen (zie onze Schoolgids voor meer informatie over de Cito Volgtoetsen).

 

Op- & afstroom

Met toestemming van de expert en in overleg met de mentor kunnen leerlingen bij bepaalde (of alle) vakken op een niveau hoger gaan werken dan hun niveaubepaling (opstroom). Opstroom vindt plaats per individueel vak. Klik hier om meer te lezen over de basisregel die we hiervoor hanteren. Mocht een leerling voor de meeste of alle vakken op een hoger niveau werken, dan kan het team tijdens de determinatie in januari of juni besluiten een leerling volledig te laten opstromen (voor alle vakken) en krijgt de leerling een hogere niveaubepaling. Het kan ook voorkomen dat leerlingen het niet redden op hun niveau en afstromen. Klik hier om meer te lezen over de richtlijnen voor afstroom. Verandering van het niveau wordt door de expert altijd doorgegeven aan de mentor en op twee plaatsen geregistreerd, in het volgboekje bij het vak en in Magister.

 

Tijdspad determinatie

Om niveauverandering in goede banen te leiden en hierover goed te communiceren met leerlingen en ouders/verzorgers, zijn er vaste momenten in het schooljaar voor op- en afstroom. Let op: er wordt in dit schema onderscheid gemaakt tussen opstroom over de gehele linie (voor alle vakken) of voor een individueel vak, en tussen 1e en 2e jaarsleerlingen.