Natuurlijk hebben we in onze leergemeenschap ook een medezeggenschapsraad, volgens de regels van de wet op medezeggenschap (WMS). In deze raad hebben vertegenwoordigers van leerlingen, ouders en medewerkers zitting. Op onze site staat vermeld wie dat zijn. Onze medezeggenschapsraad is per email rechtstreeks bereikbaar: mr@ijburgcollege.nl

De medezeggenschapsraad is zelf verantwoordelijk voor de communicatie met de achterban. Ook dat gebeurt in principe via de site en/of andere, zelfgekozen kanalen.


De Oudergeleding van de MR komt maandelijks bijeen om schoolse zaken te bespreken.  Ouders zijn van harte welkom om mee te luisteren of bespreekpunten aan te dragen.

 

 

 

 

 

 

 

De medezeggenschapsraad bestaat dit schooljaar uit:

Namens het onderwijzend personeel:
Notulen MR vergaderingen
Notulen PMR overleg
   
 

Notulen_PMR-overleg_26-9-2016.pdf

 

  Notulen_PMR-overleg_3-10-2016.pdf

Angelique Brasser (PMR)

Berdien Meijberg-Jeurissen (PMR)

Frank Kooijman (PMR)

Michiel Kroon (PMR)

Michiel Roodnat (PMR)

 

Namens het onderwijs ondersteunend personeel:

Mona Marchand (PMR)

 

Namens de ouders:

Leo van Loenen (voorzitter)

Mireille Bedeschi 

Astrid van der Pol

 

Namens de leerlingen:

Noa de Vries

Ahlam Amkari

Shantell Menzo