Mentor/coach
In de onderbouw zitten de eerste- en tweedejaars in stamgroepen van 15 à 17 leerlingen. Elke stamgroep wordt begeleid door een mentor. De mentor is degene die samen met de leerling de voortgang in de gaten houdt en met de leerling en ouders in gesprek gaat bij mogelijke problemen. Tijdens stamgroeptijd stelt de mentor de klas op de hoogte van belangrijke schoolzaken, helpt hij de leerlingen bij het plannen van schoolwerk en begeleidt het groepsvormingsproces in de klas.
 
Vanaf leerjaar drie in de bovenbouw zijn coaches verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen. Ook de coach ziet zijn leerlingen elke dag. In de bovenbouw is er meer individuele coaching, die gericht wordt op het examen en de keuze van een vervolgopleiding. 
 
De mentor/coach is verantwoordelijk voor de basisbegeleiding van zijn leerlingen. Het IJburg College ziet de begeleiding van en zorg voor leerlingen als de gedeelde verantwoordelijkheid van school en ouders/verzorgers. Wij spreken vanuit dat perspectief altijd over de ‘driehoek’ leerling-ouder(s)/verzorger(s)-school. Ouders zijn voor ons belangrijke gesprekspartners. Dit betekent dat er korte communicatielijnen zijn tussen school en thuis en omgekeerd. 
 
Vertrouwenspersoon
Als u, of uw zoon of dochter in vertrouwen met iemand wil praten kunt u terecht bij de interne vertrouwenspersoon, Daan Schuit. Hij is bereikbaar per e-mail en neemt na een bericht zo spoedig mogelijk contact op.
E-mail adres: vertrouwenspersoon@ijburgcollege.nl
 
De interne vertrouwenspersoon is ook het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen, ouders/verzorgers en personeelsleden op het moment dat er een klacht is over ongewenste omgangsvormen binnen de school. Onder ongewenste omgangsvormen vallen bijvoorbeeld: pesten, discriminatie, geweld en seksuele intimidatie
De interne vertrouwenspersoon is verantwoordelijk voor de eerste opvang bij een klacht. Hij beoordeelt of een klacht binnen de klachtenregeling valt en hij bespreekt met ‘de klager’ wat de mogelijkheden zijn voor het vervolgtraject. De interne vertrouwenspersoon onthoudt zich van een inhoudelijk oordeel, begeleidt alleen de ‘klager’ in zijn afweging wat te doen met een klacht. 
 
Mocht u, of uw zoon of dochter liever extern met iemand in gesprek willen, dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersonen:  
Giti Bàn: g.ban@schoolenveiligheid.nl / 030 – 285 66 08
Frank Brouwer: f.brouwer@schoolenveiligheid.nl / 030 – 285 66 16
 
Pesten
Iedere leerling moet zich veilig voelen op onze school, alleen dan kan hij groeien, zelfstandig worden en zelfvertrouwen krijgen. We werken dan ook aan een positief leerklimaat in onze leergemeenschap. In de eerste klas krijgen alle leerlingen gedurende thema 1 bij het vak Mens en Identiteit anti-pestlessen. Hierin leren zij wat de gevolgen kunnen zijn van pesten en leren zij ook dat alle leerlingen binnen de school samen verantwoordelijk zijn om pesten te voorkomen en tegen te gaan.
In ons anti-pestprotocol staat beschreven hoe het pesten wordt aangepakt en welke stappen wij nemen als een leerling onverhoopt toch gepest wordt op school.
Zie voor meer informatie ook ons anti-pestprotocol.
 
Verzuimbegeleiding
Jeugdarts
Als een leerling in een periode van acht weken meer dan drie keer ziek gemeld wordt of zeven schooldagen achter elkaar ziek is geweest, is de school verplicht dit verzuim te melden bij de jeugdarts. U ontvangt na deze melding per brief een uitnodiging van de jeugdarts. 
Als een leerling door langdurige ziekte of -gezondheidsklachten veel lessen mist, kan school de jeugdarts om advies vragen. De jeugdarts kan de leerling en ouders dan uitnodigen voor een gesprek. Dit gesprek is vertrouwelijk. School, leerling en ouders kijken vervolgens samen met de jeugdarts wat er nodig is om niet te veel achterop te raken. 
Ouders en leerlingen kunnen ook altijd zelf contact opnemen met jeugdarts Odette Besancon. E-mail: obesancon@ggd.amsterdam.nl
 
Leerplicht
Schoolsucces begint met aanwezig zijn op school.
De school is wettelijk verplicht de namen van de leerlingen die buiten de vakanties zonder verlof afwezig zijn door te geven aan de leerplichtambtenaar. Dit geldt ook voor veelvuldig te laat komen -zowel aan het begin van de dag als bij de leswisseling. 
Hiernaast houdt de leerplichtambtenaar preventieve verzuimgesprekken op school, met als doel verzuim in een vroeg stadium aan te pakken en terug te dringen. Het IJburg College informeert u vooraf wanneer de leerplichtambtenaar uw zoon of dochter voor dit preventieve spreekuur uitnodigt. Ouder(s), verzorger(s) van leerlingen onder de 16 jaar kunnen bij dit gesprek aanwezig zijn, maar dit hoeft niet. U ontvangt van de leerplichtambtenaar uiteraard een terugkoppeling van het gesprek.
U kunt ook altijd zelf contact opnemen met een leerplichtambtenaar. Onze leerplichtambtenaar voor Amsterdam is Hamida Mohafid.
T 020 253 48 26
M 06 3014 8507
Email: h.mohafid@amsterdam.nl
Zie voor meer informatie ook ons verzuimprotocol
 
Extra ondersteuning
Schoolondersteuingsplan

Het IJburg College kent een schoolondersteuningsplan voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

Zie voor meer informatie het SOP (School Ondersteuningsplan, verkort)

 

Trainingen
Elk schooljaar bieden wij verschillende trainingen aan onze leerlingen aan zoals bijvoorbeeld faalangstreductietraining en/of de Rots- & watertraining. Ons trainingsaanbod kan ieder schooljaar verschillen. De aanmelding voor een training gaat altijd in overleg met leerling en ouders. 
 
Extra rechten beleid
Leerlingen met onder meer dyscalculie, dyslexie, AD(H)D of ASS kunnen faciliteiten toegekend krijgen, zoals meer tijd bij het maken van toetsen. In sommige gevallen wordt gebruikt gemaakt van de wettelijke toegestane ondersteuningsmiddelen zoals de rekenkaart voor leerlingen met dyscalculie en voorlees-faciliteiten voor leerlingen met dyslexie. 
Zie voor meer informatie ons ook dyslexieprotocol
 
Zorgteams
Intern zorgteam
Wanneer het niet goed gaat met een leerling, is de mentor vaak degene die dat ontdekt. De mentor praat hier natuurlijk over met de leerling en waar nodig ook met thuis. Na overleg tussen het aanspreekpunt zorg en de deelschoolleider meldt de mentor de leerling aan bij het interne zorgteam. Daar wordt besproken welke begeleiding de leerling nodig heeft. Die begeleiding wordt dan zo snel mogelijk ingezet en wordt altijd met de ouders besproken.
 
Zorgadviesteam
Als de ingezette begeleiding binnen school niet afdoende is, wordt de leerling besproken in het Zorgadviesteam (ZAT). In dit team zitten behalve de zorgcoördinatoren ook mensen van buiten de school, zoals een jeugdgezondheidsarts, Ouder- en kindadviseur (OKA) en de leerplichtambtenaar. Gezamenlijk wordt er gezocht naar passende begeleiding voor de leerling.
 
Ouder en kindteams
Ouder- en Kindteams (OKT) zijn op alle Amsterdamse scholen aanwezig. Jongeren of hun ouders kunnen met vragen of zorgen altijd terecht bij iemand van het Ouder- en Kindteam, bijvoorbeeld de ouder- en kindadviseur die regelmatig op school aanwezig is. Afspreken kan op school, in de wijk of thuis. Hebben jullie opvoedingsvragen of  vragen over bijvoorbeeld ruzies thuis, pesten, middelengebruik of somberheid? Dan kun je een afspraak maken met een van de ouder en kind adviseurs die zijn verbonden aan onze school. 
Het Ouder- en Kindteam dat aan onze school is verbonden vind u in het Gezondheidscentrum op de Pampuslaan 26-32, 1087 LA in Amsterdam. Verder zijn zij via de mail en telefonisch te bereiken.
Mail: ijburgzeeburg@oktamsterdam.nl
Telefoon: 020 - 555 59 61
De ouder- en kindadviseur kan ook doorverwijzen naar de jeugdpsycholoog van het OKT. 
 
 
Gezondheid op school
Ieder jaar worden alle leerlingen van klas 2 en 4 uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek. Zij vullen de digitale vragenlijst ‘Jij en je Gezondheid’ in en krijgen dan advies op maat.  Afhankelijk van de uitslag volgt soms een gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook worden alle leerlingen uitgenodigd voor meten en wegen (kleding blijft aan).  Ouders zijn hierbij niet aanwezig, meedoen is vrijwillig. De onderzoeken worden uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg van de GGD, onderdeel van de Ouder- en Kindteams Amsterdam.
Heb je tussendoor vragen over jouw gezondheid of ontwikkeling? Dan ben je welkom bij jeugdverpleegkundige Netty Huiberts e-mail: n.huiberts@ggd.amsterdam.nl