Het IJburg College is een brede school voor vwo, havo en vmbo. Wij bieden onderwijs aan leerlingen met een basisschooladvies vmbo (basis/kader, kader en theoretische leerweg), havo en vwo. Samen met de medewerkers, de leerlingen, hun ouders of verzorgers en de mensen om ons heen bouwen we aan de leergemeenschap. Onze blik is daarbij altijd van binnen naar buiten gericht. Kwaliteiten van leerlingen, die wij belangrijk vinden om kansrijk op onze school te zijn, zijn initiatief nemen, verantwoordelijkheid dragen, willen leren van en met elkaar en verantwoording afleggen.

 

Het IJburg College heeft een vast dagritme, met, in de onderbouw, vaste begin- en eindtijden. Elke schooldag hebben leerlingen verschillende en afwisselende leeractiviteiten, zodat ze zo geconcentreerd mogelijk kunnen werken en leren. Daarbij werken de leerlingen in de onderbouw afwisselend in heterogene en in homogene groepen, gemengd dan wel op hun eigen niveau. Een belangrijk principe daarbij is: samen waar dat kan en op niveau waar nodig. De stamgroepen of coachgroepen vormen de thuisbasis voor de leerlingen en hebben een evenwichtige opbouw naar niveaus.

 

Om onze leerlingen kennis te laten maken met alle facetten van de samenleving werken we niet alleen met opdrachten in de werkelijkheid, maar is op het IJburg College ook een bijzondere rol weggelegd voor maatschappelijke en beroepsgeoriënteerde stages, voor kunst en cultuur, internationalisering en voor sport en bewegen. Tijdens het tweede leerjaar doen al onze leerlingen jaarlijks een maatschappelijke stage, en op het gebied van kunst en cultuur hebben we elk jaar projecten met externe partners. In vrijwel elk leerjaar zijn er excursies en contacten met scholen in het buitenland.

 

Tot slot: we zijn een gezonde school, wat betekent dat we veel aandacht besteden aan sport en bewegen en dat we niet alleen onze leerlingen onder schooltijd een gezonde leefstijl proberen bij te brengen, maar hen ook stimuleren om in hun vrije tijd actief aan sport te doen. Leerlingen vooral ook zelf laten ontdekken waar ze goed in zijn en waar hun passie ligt, is wat we willen stimuleren. 

 

Het IJburg College is een digitale school waar elke leerling met een eigen tablet werkt. Leerlingen gebruiken lesmateriaal dat op een elektronische leeromgeving staat, soms ondersteund door boeken. Docenten ontwerpen lessen en het daarbij horende materiaal grotendeels zelf. Het gebruik van digitale leermiddelen is geen doel op zich. Wij spreken dan ook van ‘door ICT ondersteund leren’. Over de manier waarop we willen dat leerlingen met hun tablet omgaan, hebben we een ICT-protocol opgesteld, dat elke leerling en ouder/verzorger ondertekent. Dat protocol is ook te vinden op onze site.