De leerlingen van onze school krijgen intensieve begeleiding. Die wordt voornamelijk geboden door de mentor of coach (voor het verschil tussen mentor en coach, zie de alinea hierna). De mentor/coach is de spil van onze leerlingbegeleiding. Elke dag start de onderbouw in de stamgroep en wordt de dag ook op deze wijze afgesloten. Problemen van een leerling worden zo snel gesignaleerd. 

 

Mentor/coach

In de onderbouw zitten de eerste- en tweedejaars in stamgroepen van 15 à 17 leerlingen. Deze leerlingen worden gekoppeld aan een mentor. Die zorgt ervoor dat zijn leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Door dit intensieve mentoraat kent de mentor zijn leerlingen goed en weet hij of het goed gaat met hen op school.

 

Vanaf leerjaar drie in de bovenbouw zijn coaches verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen. Ook de coach ziet zijn leerlingen elke week een uur. In de bovenbouw is er meer individuele coaching, die gericht wordt op het examen en de keuze van een vervolgopleiding. 

 

Verder werkt elke leerling binnen het onderwijsconcept van het IJburg College per vak of leergebied zo veel mogelijk op zijn eigen niveau. Maatwerk voor alle leerlingen, van vmbo tot en met vwo, is een belangrijk aandachtspunt. In de bovenbouw blijken de meeste leerlingen in de praktijk alle vakken op hetzelfde niveau te doen; sommige leerlingen volgen een vak op een ander, meestal hoger niveau.

 

Alle mentoren/coaches van het IJburg College worden toegerust voor hun begeleidingstaak, in lijn met onze ontwikkelingsgerichte aanpak. De mentor/coach is verantwoordelijk voor de eerstelijnszorg van zijn leerlingen. Het IJburg College ziet de begeleiding van en zorg voor leerlingen als de gedeelde verantwoordelijkheid van school en ouders/verzorgers. Wij spreken vanuit dat perspectief altijd over de ‘driehoek’ leerling-ouder(s)/verzorger(s)-school. Dit betekent dat er korte communicatielijnen zijn tussen school en thuis en omgekeerd. De mentor/coach vervult vanuit de school deze rol.

 

Dyslexie en andere leerproblemen

Het dyslexiebeleid op onze school gaat uit van onze missie: alle leerlingen zo veel mogelijk te laten leren, in een leergemeenschap, over zichzelf en de wereld om hen heen. We gaan ervan uit dat iedereen verschillende kwaliteiten heeft en dat we dus veel van elkaar kunnen leren. Deze missie is ook het uitgangspunt bij de begeleiding van dyslectische leerlingen. Het beleid bestaat uit een aantal afspraken en ondersteunende maatregelen die de dyslectische leerling helpen goed mee te komen tijdens de lessen. Een toelichting hierop is terug te vinden op onze site.

 

Alleen leerlingen die een officiële dyslexieverklaring hebben komen hiervoor in aanmerking. Deze verklaring moet zijn opgesteld door een bevoegd orthopedagoog en/of psycholoog.

Voor andere leerproblemen, zoals dyscalculie, geldt dat we binnen de beschikbare mogelijkheden zo veel mogelijk tegemoetkomen aan de individuele ondersteuningsbehoefte van de leerlingen.

 

Extra Ondersteuning en passend onderwijs

Sommige leerlingen hebben meer begeleiding nodig dan andere. Dat kan komen doordat ze een lichamelijke beperking hebben, specifieke problemen met leren en of sociaal-emotionele problemen. Het kan echter ook zijn dat er thuis iets aan de hand is of dat er op school iets speelt, bijvoorbeeld met pesten. Voor deze problemen en situaties zijn aan onze school interne en externe deskundige begeleiders verbonden die in overleg met de leerling en zijn ouders/verzorgers een geschikte aanpak kunnen bieden. Leerling en ouders/verzorgers geven toestemming voor die extra ondersteuning.

 

Als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, bieden we hen die, mits dit binnen de mogelijkheden van onze school past. Welke mogelijkheden dat zijn, staat beschreven in het ondersteuningsplan dat terug te vinden is op onze site. Sinds de invoering van de wet op passend onderwijs moet elke school zo’n plan hebben. In Amsterdam hebben alle scholen voor voortgezet onderwijs in samenwerking met het Samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs een dekkend aanbod  gemaakt voor alle vormen van extra ondersteuning.
Op het IJburg College is de mentor/coach daarvoor het eerste aanspreekpunt. Dat geldt ook voor situaties waarin een leerling extern hulp krijgt, van experts buiten de school.

 

Waar nodig wordt de mentor/coach gesteund of geschoold door de ondersteuningscoördinator. De mentor/coach kan na overleg met de leerling en ouders/verzorgers de leerling ook aanmelden bij de ondersteuningscoördinator. Deze beschikt over een aanzienlijk netwerk van externe contacten, zodat de leerling indien nodig verdere ondersteuning krijgt.

 

Op onze school zijn ook een ouder- en kindadviseur (OKA) en een begeleider passend onderwijs (BPO) aanwezig. Ook die kunnen worden ingezet als de leerling behoefte heeft aan extra ondersteuning. Aanmelding gaat via de mentor/coach bij de ondersteuningscoördinator. Ouders kunnen voor opvoedingsvragen die niet schoolgerelateerd zijn ook direct contact opnemen met de OKA.

 

Maandelijks komt ook een zorgadviesteam (ZAT) bij elkaar. De leerplichtambtenaar, de jeugdarts, de OKA, de buurtregisseur en de ondersteuningscoördinator zijn vaste deelnemers van het ZAT. Indien nodig worden de ouders/verzorgers, andere betrokken hulpverleners, mentor/coach en/of deelschoolcoördinator hier ook voor uitgenodigd.

 

Tot slot wijzen we u nog op het document Schoolondersteuningsprofiel 2017-2021.