In de onderbouw van het IJburg College worden alle leerlingen aangesproken op hun eigen niveau en gestimuleerd om het maximale uit zichzelf te halen. Wij willen graag dat leerlingen ambitieuze doelen voor zichzelf stellen. Dat gebeurt door leeractiviteiten af te wisselen, zodat de leervoorkeuren van leerlingen aan bod komen, maar ook door samenwerkend leren te bevorderen, waardoor leerlingen oog krijgen voor elkaars kwaliteiten en deze ook leren te benutten. Leerlingen werken afwisselend in groepen met leerlingen van verschillende niveaus (heterogene lessen) en in groepen met leerlingen van hetzelfde niveau (homogene lessen).

 

Werken op je eigen niveau

Het IJburg College is een brede schoolgemeenschap. In de onderbouw van IJburg College 1 kunnen leerlingen op de niveaus vmbo-b/k, vmbo-tl, havo en vwo werken. Op IJburg College 2 werken leerlingen op de niveaus vmbo-tl, havo en vwo.

 

Dankzij de inrichting van ons onderwijs kan een leerling vakken of leergebieden op verschillende niveaus doen, afhankelijk van zijn capaciteiten. Leerlingen worden altijd in staat gesteld om een vak of leergebied waarin ze uitblinken op een hoger niveau te volgen. Dit gebeurt altijd in overleg met de mentor en de experts (docenten). Pas in de loop van het tweede leerjaar wordt een keuze voor de leerroute vanaf leerjaar drie gemaakt.

 

 

 

Leren in de onderbouw

In de onderbouw hebben onze leerlingen les in basisvakken als Nederlands, wiskunde, Engels, Frans en Spaans. Daarnaast hebben zij lessen in ‘leergebieden’, zoals Mens & Maatschappij, Mens & Natuur, Kunst & Cultuur en Sport & Bewegen. Ook hebben de leerlingen het leergebied Mens & Identiteit. Daar leert de leerling over zichzelf en zijn rol in de wereld om hem heen.

Er is een prominente plek gecreëerd voor het vak Themaleren, waarbij vanuit diverse vakken en leergebieden geïntegreerd samen wordt gewerkt aan thema’s als ‘Verkiezingen’, ‘De Mens’ en ‘Stad en Land’.

 

Elk schooljaar zijn er vijf thema’s, verdeeld over vijf perioden. Leerlingen vmbo-bk hebben in plaats van Frans en Spaans extra lessen wiskunde, rekenen en taal. Een leerling die op het niveau vmbo-bk werkt maar een hoger niveau aankan, wordt bijgespijkerd voor de tweede vreemde taal die hij kiest.

 

Bij het leren komt niet alleen vakinhoudelijke kennis aan bod, maar worden ook bijbehorende vaardigheden bijgebracht. Dat kunnen vaardigheden zijn op het gebied van onderzoek, informatie verzamelen, presenteren, plannen of samenwerken, maar ook op het vlak van taal of rekenen. In speciale modules van een aantal weken, de zogeheten keuzebanden, worden leerlingen die dat nodig hebben extra ondersteund. Leerlingen die dat niet nodig hebben krijgen in deze keuzebanden een extra uitdaging op hun niveau. 

 

Leerlingen zitten in de onderbouw afwisselend in heterogene en homogene groepen.  In de homogene groepen zitten de de leerlingen op niveau. Dat wil zeggen op vwo-niveau, als een leerling een vwo-advies heeft of op vmbo-t niveau, als de leerling een vmbo-t advies heeft. In de heterogene lessen zitten de leerlingen van alle niveaus door elkaar, omdat daar het accent ligt op andere vaardigheden dan het kennisniveau.

 

Stamgroep

Naast de heterogene klas en de homogene groep zitten leerlingen in de onderbouw dagelijks in stamgroepen, waarin de niveaus zo veel mogelijk evenwichtig vertegenwoordigd zijn. In elke stamgroep zitten ongeveer vijftien leerlingen, zowel eerste- als tweedejaars met verschillende niveaus. Dankzij deze verdeling krijgt elke leerling evenveel aandacht en kansen. De leerlingen beginnen en eindigen de dag in deze groep bij de mentor. Mentoren streven ernaar dat hun mentorleerlingen zich op school optimaal ontwikkelen en zich productief gedragen.