Begeleiding

Leerlingen krijgen op het IJburg College intensieve begeleiding. Deze begeleiding wordt voornamelijk geboden door de mentor of coach. Zo wordt in de onderbouw elke dag gestart in een ‘stamgroep’. In de bovenbouw krijgen de leerlingen individuele begeleiding van een coach. Problemen van leerlingen worden op deze manier snel gesignaleerd en opgepakt.


Mentor/Coach

In de onderbouw vormen we stamgroepen van 15 à 17 leerlingen. Deze leerlingen worden gekoppeld aan een mentor. Die zorgt ervoor dat leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Door deze intensieve begeleiding kent de mentor zijn leerlingen goed en weet hij/zij of het goed gaat met hen op school. Vanaf leerjaar drie zijn coaches verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen. De coach ziet zijn leerlingen elke week een uur. Deze individuele coaching is gericht op het examen en de keuze van een vervolgopleiding.

Het IJburg College ziet de begeleiding van en zorg voor leerlingen als de gedeelde verantwoordelijkheid van school en ouders/verzorgers. Wij spreken vanuit dat perspectief altijd over de ‘driehoek’ leerling-ouders/verzorgers-school. Dit betekent dat er korte communicatielijnen zijn tussen school en thuis en omgekeerd. De mentor/coach vervult vanuit de school deze rol.


Decaan
Op het IJburg College bereiden we leerlingen niet alleen voor op het examen, maar ook veel bezig voor de toekomst. Wat worden jouw volgende stappen? Wat zijn je kwaliteiten en waar komen die kwaliteiten het best tot hun recht? Wat zijn je idealen en dromen en hoe ga je die waarmaken?

We werken met Qompas; een online methode die wat we leren over onszelf inzichtelijk maakt. Samen met een decaan werk je aan een loopbaanprofiel die je helpt bij een uiteindelijke studiekeuze.


Vertrouwenspersoon

Op het IJburg College is het ook mogelijk om met iemand in vertrouwen te praten. Dit kan bij onze vertrouwenspersoon, Rianne Lems. Zij is bereikbaar per e-mail (vertrouwenspersoon @ ijburgcollege.nl). De vertrouwenspersoon is ook het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen, ouders/verzorgers en personeelsleden als er een klacht is over ongewenste omgangsvormen binnen de school. Onder ongewenste omgangsvormen vallen bijvoorbeeld: pesten, discriminatie, geweld en seksuele intimidatie. Zij beoordeelt of een klacht binnen de klachtenregeling valt en zij bespreekt met ‘de klager’ wat de mogelijkheden zijn voor de vervolgstappen. De vertrouwenspersoon onthoudt zich van een inhoudelijk oordeel, begeleidt alleen de ‘klager’ in zijn afweging wat te doen met een klacht.

Wil je liever in gesprek met een externe vertrouwenspersoon? Neem dan contact op met:

  • Giti Bàn: g.ban @ schoolenveiligheid.nl / 030 – 285 66 08
  • Frank Brouwer: f.brouwer @ schoolenveiligheid.nl / 030 – 285 66 16

 

Dyslexie en andere leerproblemen
We gaan ervan uit dat iedereen verschillende kwaliteiten heeft en dat we dus veel van elkaar kunnen leren. Dit is ook ons uitgangspunt bij de begeleiding van dyslectische leerlingen. Ons beleid bestaat uit een aantal afspraken en ondersteunende maatregelen die dyslectische leerlingen helpen goed mee te komen tijdens de lessen.

Alleen leerlingen die een officiële dyslexieverklaring hebben komen voor ondersteuning in aanmerking. Deze verklaring moet zijn opgesteld door een bevoegd orthopedagoog en/of psycholoog. Voor andere leerproblemen, zoals dyscalculie, geldt dat we binnen de beschikbare mogelijkheden zo veel mogelijk tegemoetkomen aan de individuele ondersteuningsbehoefte van de leerlingen.


Extra ondersteuning en passend onderwijs

Sommige leerlingen hebben meer begeleiding nodig dan andere. Dat kan komen doordat ze een lichamelijke beperking hebben, specifieke problemen met leren en of sociaal-emotionele problemen. Het kan echter ook zijn dat er thuis iets aan de hand is of dat er op school iets speelt, bijvoorbeeld met pesten. Voor deze problemen en situaties zijn aan onze school interne en externe deskundige begeleiders verbonden die in overleg met de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers een geschikte aanpak kunnen bieden.

Als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, bieden we hen die, mits dit binnen de mogelijkheden van onze school past. Welke mogelijkheden dat zijn, staat beschreven in ons ondersteuningsplan. In Amsterdam hebben alle scholen voor voortgezet onderwijs in samenwerking met het Samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs een dekkend aanbod gemaakt voor alle vormen van extra ondersteuning.

Op het IJburg College is de mentor/coach daarvoor het eerste aanspreekpunt. Dat geldt ook voor situaties waarin een leerling hulp krijgt van experts buiten de school. De mentor/coach wordt gesteund of geschoold door de ondersteuningscoördinator. Deze beschikt over een groot netwerk van externe contacten, zodat de leerling de juiste ondersteuning kan krijgen. Ook zijn er op onze school een ouder- en kindadviseur (OKA) en een begeleider passend onderwijs (BPO) aanwezig. Aanmelding voor extra ondersteuning van deze adviseur gaat via de mentor/coach. Ouders kunnen voor opvoedingsvragen die niet schoolgerelateerd zijn ook direct contact opnemen met de OKA.

Daarnaast komt maandelijks een zorgadviesteam (ZAT) bij elkaar. De leerplichtambtenaar, de jeugdarts, de OKA, de buurtregisseur en de ondersteuningscoördinator zijn vaste deelnemers van het ZAT. Als het nodig is worden ook ouders/verzorgers, andere betrokken hulpverleners, mentor/coach en/of deelschoolcoördinator voor dit overleg uitgenodigd.